/ / Objektu fiziskā apsardze

Objektu fiziskā apsardze

Apsardzes kompānija „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” nodrošina profesionālo fizisko apsardzi –pasākumu kopums, lai nodrošinātu: biznesa procesu nepārtrauktu darbu objektā, cilvēku dzīvības un veselības aizsardzību, preču un materiālo vērtību saglabāšanu, kompānijas komercnoslēpuma informācijas aizsardzību, tūlītēju reaģēšanu ārkārtas situācijās, ugunsdrošības sistēmu ekspluatācijas un objekta vizuālo līdzekļu kontroli, kā arī prettiesisko darbību novēršanu un antiteroristisko draudu profilaksi. Tas viss ir iespējams, izmantojot tiešu apsardzes darbinieku klātbūtni objektos.

Fiziskā apsardze – tā ir klienta un viņa īpašuma aizsardzība no trešo personu prettiesiskām darbībām, izmantojot apsardzes darbinieku faktisko klātbūtni klienta objektos. Apsardzes darbinieki pilda savus pienākumus saskaņa ar Latvijas Republikas likumiem.

Apsardzes kompānija „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” garantē fiziskās apsardzes pakalpojumu augstu kvalitāti. Mēs esam pilnīgi materiāli atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies uzņēmumam mūsu darbinieku nekompetento darbību rezultātā.

Fiziskās apsardzes uzdevumi:

 • Caurlaides režīma kontrole
 • Transporta satiksmes kontrole
 • Objekta un pieguļošas teritorijas apsekošana
 • Objekta iekšējā režīma kārtības un prasību nodrošināšana. Pārvietošanu norobežošana pēc laika un zonām apsardzes sistēmā
 • Tehniskas apsardzes sistēmu monitorings
 • Uzņēmumu apmeklētāju un darbinieku uzraudzība
 • Brīvi pieejamo materiālo vērtību aizsardzība
 • Primāro pasākumu veikšana tehnisko avāriju, ugunsgrēku, dabas katastrofu un citu ārkārtas situāciju gadījumā
 • Nesankcionētas piekļuves novēršana
 • Uzņēmuma/objekta augsta statusa uzlabošana un uzturēšana
 • Kartības nodrošināšana sankcionēto publisko pasākumu norises laikā
 • Drošības nodrošināšana, pārvietojot preces vai naudas vērtības, saskaņā ar uzņēmuma darba tehnoloģiju
 • Personīga aizsardzība
 • Privāto detektīvu pakalpojumi
 • Mobilo ekipāžu steidzama ierašanās, ja nostrādā „trauksmes poga”

Fiziskas apsardzes pakalpojums ietver sevī:

 • infrastruktūras stāvokļa un specifikas analīzi;
 • objekta ievainojamības novērtējumu;
 • faktoru noteikšanu un risku novērtējumu darbiniekiem, īpašumam un apkārtējai videi;
 • potenciālo risku un draudu novēršanas veidus;
 • vājo pušu, tostarp cilvēku faktora, noteikšanu;
 • rekomendācijas efektīgākas un vairāk racionālas drošības nodrošināšanas organizācijai konkrētajā objektā.
 • Saskaņā ar augstākminēto tiek veidots fiziskas aizsardzības projekts, ko apstiprina pasūtītājs.
Pasūtīt pakalpojumu